CENNIK NA ROK 2021

Opłata administracyjna (opłata bezzwrotna, jednorazowa na rok trwania umowy, obejmuje ubezpieczenie NNW):
  • 400 zł przy abonamencie miesięcznym
  • 200 zł dla osób kontynuujących umowę w kolejnych latach
Abonament miesięczny (bez dotacji z urzędu miasta)*:
  • 1350 zł opieka całodzienna (od podanej ceny należy odjąć dotację z Urzędu Miasta oraz programu Maluch 2021 – tabela opłat uwzględniające poniżej)
  • 1000 zł opieka do 5 godzin dziennie w godzinach 7-12 (od podanej ceny należy odjąć dotację z Urzędu Miasta oraz programu Maluch 2021 – tabela opłat uwzględniające dotacje poniżej)

*Cennik obowiązuje od 01.01.2021

Karnety godzinowe*:
  • 450 zł karnet 20 godzin/miesiąc
  • 750 zł karnet 50 godzin/miesiąc
  • 1050 zł karnet 100 godzin/miesiąc

*Cennik obowiązuje od 01.01.2021

– Karnety godzinowe do wykorzystania w danym miesiącu, godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, cena karnetów nie jest pomniejszana o dotacje.

– Abonament miesięczny zostanie pomniejszony o dofinansowanie z Urzędu Miasta w momencie jego otrzymania przez placówkę

– Abonament miesięczny nie ulega zwrotowi lub odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka.

– Jeśli dziecko nie korzysta z opieki żłobka w miesiącach lipiec – sierpień, opłata za żłobek wynosi 75% czesnego za jeden z tych miesięcy.

– Dla rodzeństwa dzieci uczęszczającego do Przedszkola Akademia Skrzatów obniżamy czesne miesięczne o 100 zł (dotyczy abonamentu całodziennego)

Wyżywienie:
  • 14 zł dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje)
Miesiąc Łączna kwota dotacji (Urząd Miasta i Maluch+) – opieka całodzienna Łączna kwota dotacji (Urząd Miasta i Maluch+) – opieka do 5h Kwota czesnego po odjęciu dotacji i uwzględnieniu promocji – opieka całodzienna Kwota czesnego po odjęciu dotacji – opieka do 5h
Styczeń 437,00 zł 258,50 zł 913,00 zł 741,50 zł
Luty 420,00 zł 250,00 zł 930,00 zł 750,00 zł
Marzec 454,00 zł 267,00 zł 896,00 zł 733,00 zł
Kwiecień 437,00 zł 258,50 zł 913,00 zł 741,50 zł
Maj 420,00 zł 250,00 zł 930,00 zł 750,00 zł
Czerwiec 437,00 zł 258,50 zł 913,00 zł 741,50 zł
Lipiec 471,00 zł 275,50 zł 879,00 zł 724,50 zł
Sierpień 420,00 zł 250,00 zł 930,00 zł 750,00 zł
Wrzesień 454,00 zł 267,00 zł 896,00 zł 733,00 zł
Październik 454,00 zł 267,00 zł 896,00 zł 733,00 zł
Listopad 420,00 zł 250,00 zł 930,00 zł 750,00 zł
Grudzień 437,00 zł 258,50 zł 913,00 zł 741,50 zł
Dotacje: 

1. MALUCH+ 

Kwota dotacji MALUCH+ na rok 2021 wynosi 80 zł

 

2. Dotacja z Gminy Miejskiej Kraków

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2020 roku.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.