OPIEKA CAŁODZIENNA JUŻ OD 570 zł*

Żłobek Akademia Skrzatów realizuje projekt Nowe Skrzaty w Akademii – rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI: Projekt realizowany jest w okresie od 11.2017 roku do 04.2019 roku, w tym: – wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 02.11.2017 r. do 30.04.2018 r.)

– bieżące funkcjonowanie i zajęcia dodatkowe (od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.)

CELE I PLANOWANE EFEKTY: Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy co najmniej 25-ciu mam – rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 28 miejsc opieki w nowym żłobku znajdującym się w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A w okresie od 02.11.2017 r. do 30.04.2019 r. Wsparciem objęte zostaną kobiety:
– pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (12 kobiet);

– bezrobotne (3 kobiety);

– bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym (13 kobiet) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zwiększona zostanie liczba dostępnych miejsc żłobkowych w województwie małopolskim, co przede wszystkim podniesie odsetek dzieci objętych wychowaniem żłobkowym umożliwiając powrót/wejście na rynek pracy mamom – rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 umożliwiając im godzenie życia zawodowego z prywatnym.
WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowita wartość projektu: 555.352,50 zł, w tym:

– dofinansowanie ze środków europejskich – 472.049,62 zł

– wkład własny – 83.302,88 zł

Do dnia 30 marca 2018 r. trwa rekrutacja (możliwość przesyłania formularzy rekrutacyjnych) do projektu Nowe Skrzaty w Akademii – rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. dzieci 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie objęte zostaną opieką żłobkową w nowej placówce, która mieścić się będzie w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A.
Uczestnikiem projektu może zostać kobieta, która:

 • zamieszkuje na terenie Krakowa lub okolic;
 • jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3;
 • przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub przebywa na urlopie wychowawczym lub jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną bądź niezarejestrowaną) aktywnie poszukującą pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad uczestnictwa znajdują się w Planie rekrutacji.
Zgłoszenie do Projektu odbywa się za pośrednictwem Formularza rekrutacji znajdującego się na stronie internetowej: https://www.tacongroup.eu/rekrutacja/noweskrzaty_krakow.html
Plan rekrutacji z załącznikami
Plan rekrutacji – Aneks 1
Plan rekrutacji – Aneks 2

Cennik na rok 2019 (obowiązuje od maja 2019):
Wpisowe (opłata bezzwrotna, jednorazowa na rok trwania umowy, obejmuje ubezpieczenie NNW):
 • 400 zł przy abonamencie miesięcznym
 • 200 zł dla osób kontynuujących umowę w kolejnych latach
Abonament miesięczny (bez dotacji z urzędu miasta):
 • 1150 zł opieka całodzienna (od podanej ceny należy odjąć dotację z Urzędu Miasta oraz programu Maluch 2018)
 • 850 zł opieka do 5 godzin dziennie w godzinach 7-12 (od podanej ceny należy odjąć dotację z Urzędu Miasta oraz programu Maluch 2018)
Karnety godzinowe:
 • 400 zł karnet 20 godzin/miesiąc
 • 700 zł karnet 50 godzin/miesiąc
 • 1000 zł karnet 100 godzin/miesiąc

– Karnety godzinowe do wykorzystania w danym miesiącu, godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, cena karnetów nie jest pomniejszana o dotacje.

– Abonament miesięczny zostanie pomniejszony o dofinansowanie z Urzędu Miasta w momencie jego otrzymania przez placówkę

– Abonament miesięczny nie ulega zwrotowi lub odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka.

– Jeśli dziecko nie korzysta z opieki żłobka w miesiącach lipiec – sierpień, opłata za żłobek wynosi 75% czesnego za jeden z tych miesięcy.

– Dla rodzeństwa dzieci uczęszczającego do Przedszkola Akademia Skrzatów obniżamy czesne miesięczne o 100 zł (dotyczy abonamentu całodziennego)

Wyżywienie:
 • 13 zł dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje)
Dotacje: 

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

Miesiąc Łączna kwota dotacji (Urząd Miasta i Maluch+) – opieka całodzienna Łączna kwota dotacji (Urząd Miasta i Maluch+) – opieka do 5h Promocja* Kwota czesnego po odjęciu dotacji i uwzględnieniu promocji – opieka całodzienna Kwota czesnego po odjęciu dotacji – opieka do 5h
Styczeń 474,00 zł 287,00 zł 50,00 zł 626,00 zł 563,00 zł
Luty 440,00 zł 270,00 zł 50,00 zł 660,00 zł 580,00 zł
Marzec 457,00 zł 278,50 zł 50,00 zł 643,00 zł 571,50 zł
Kwiecień 457,00 zł 278,50 zł 50,00 zł 643,00 zł 571,50 zł
Maj 457,00 zł 278,50 zł 50,00 zł 643,00 zł 571,50 zł
Czerwiec 423,00 zł 261,50 zł 50,00 zł 677,00 zł 588,50 zł
Lipiec 491,00 zł 295,50 zł 50,00 zł 609,00 zł 554,50 zł
Sierpień 457,00 zł 278,50 zł 50,00 zł 643,00 zł 571,50 zł
Wrzesień 457,00 zł 278,50 zł 50,00 zł 643,00 zł 571,50 zł
Październik 491,00 zł 295,50 zł 50,00 zł 609,00 zł 554,50 zł
Listopad 423,00 zł 261,50 zł 50,00 zł 677,00 zł 588,50 zł
Grudzień 440,00 zł 270,00 zł 50,00 zł 660,00 zł 580,00 zł

*dotyczy opieki całodziennej, promocja czasowa